شعر های فارسی tag:http://sherhaye-farsi.mihanblog.com 2020-07-11T07:04:33+01:00 mihanblog.com تا‌ سحر ای‌ شمع‌ بر با‌لین‌ من‌ 2016-06-17T19:30:00+01:00 2016-06-17T19:30:00+01:00 tag:http://sherhaye-farsi.mihanblog.com/post/572 مهدی شرقیان تا‌ سحر ای‌ شمع‌ بر با‌لین‌ من‌امشب‌ از بهرخدا بیدار با‌ش‌سا‌یه‌ غم‌ نا‌گها‌ن‌ بردل‌ نشست‌رحم‌ کن‌ امشب‌ مرا غمخوار با‌ش‌ کا‌م‌ امیدم‌ بخون‌ آغشته‌ شدتیرها‌ی‌ غم‌ چنا‌ن‌ بر دل‌ نشست‌کا‌ندر این‌ دریا‌ی‌ مست‌ زندگی‌کشتی‌ امید من‌ بر گل‌ نشست‌ آه‌! ای‌ یا‌ران‌ به فریا‌دم‌ رسیدورنه‌ امشب‌ مرگ‌ بفریا‌دم‌ رسدترسم آن شیرین‌تر از جانم ز راهورنه‌ امشب‌ مرگ‌ بفریا‌دم‌ رسد گریه و فریاد بس کن شمع منبر دل ریشم، نمک دیگر مپاشقصّه ی بی تابی دل پیش منبیش ازین دیگر مگو خاموش باش جز توام‌ ای‌ مونس‌ شب‌ها‌

تا‌ سحر ای‌ شمع‌ بر با‌لین‌ من‌
امشب‌ از بهرخدا بیدار با‌ش‌
سا‌یه‌ غم‌ نا‌گها‌ن‌ بردل‌ نشست‌
رحم‌ کن‌ امشب‌ مرا غمخوار با‌ش‌

کا‌م‌ امیدم‌ بخون‌ آغشته‌ شد
تیرها‌ی‌ غم‌ چنا‌ن‌ بر دل‌ نشست‌
کا‌ندر این‌ دریا‌ی‌ مست‌ زندگی‌
کشتی‌ امید من‌ بر گل‌ نشست‌


آه‌! ای‌ یا‌ران‌ به فریا‌دم‌ رسید
ورنه‌ امشب‌ مرگ‌ بفریا‌دم‌ رسد
ترسم آن شیرین‌تر از جانم ز راه
ورنه‌ امشب‌ مرگ‌ بفریا‌دم‌ رسد

گریه و فریاد بس کن شمع من
بر دل ریشم، نمک دیگر مپاش
قصّه ی بی تابی دل پیش من
بیش ازین دیگر مگو خاموش باش

جز توام‌ ای‌ مونس‌ شب‌ها‌ی‌ تا‌ر
در جها‌ن‌ دیگر مرا یا‌ری‌ نما‌ند
زآن همه‌ یا‌ران‌ بجز دیدار مرگ‌
با‌ کسی‌، امید دیداری‌ نما‌ند

همدم‌ من‌ ، مونس‌ من‌، شمع‌ من‌
جز تواَم‌ دراین‌ جها‌ن‌ غمخوار کو؟
واندرین‌ صحرای‌ وحشت‌ زای مرگ‌
وای‌ بر من،‌ وای‌ بر من،‌ یا‌ر کو؟

اندر این‌ زندان‌، من‌ امشب‌، شمع‌ من‌
دست‌ خواهم‌ شستن‌ ازاین‌ زندگی‌
تا‌ که‌ فردا همچو شیران‌ بشکنند
ملتم‌ زنجیرها‌ی‌ بندگی‌
دکتر علی شریعتی
**29 خرداد سالروز درگذشت دکتر علی شریعتی**

]]>
شراب تلخ بیاور که وقت شیدایی است 2016-05-04T19:30:00+01:00 2016-05-04T19:30:00+01:00 tag:http://sherhaye-farsi.mihanblog.com/post/571 مهدی شرقیان شراب تلخ..                   فاضل نظری                      غزل شراب تلخ بیاور که وقت شیدایی ست!که آنچه در سر من نیست ، ترس رسوایی ست! چه غم که خلق به حُسن تو عیب میگیرند؟همیشه زخم زبان خون بهای زیبایی ست! اگر خیال تماشاست در سرت بشتاب!که آبشارم و افتادنم تماشایی ست...! شباهت تو و من هرچه بو شراب تلخ..                   فاضل نظری                      غزل

شراب تلخ بیاور که وقت شیدایی ست!
که آنچه در سر من نیست ، ترس رسوایی ست!

چه غم که خلق به حُسن تو عیب میگیرند؟
همیشه زخم زبان خون بهای زیبایی ست!

اگر خیال تماشاست در سرت بشتاب!
که آبشارم و افتادنم تماشایی ست...!

شباهت تو و من هرچه بود ثابت کرد
که فصل مشترک عشق و عقل تنهایی ست!

کنون اگرچه کویرم هنوز در سر من
صدای پر زدن مرغ های دریایی ست

]]>
هستی چه باشد؟ آشفته خوابی 2016-04-29T19:30:00+01:00 2016-04-29T19:30:00+01:00 tag:http://sherhaye-farsi.mihanblog.com/post/570 مهدی شرقیان هستی چه باشد..                                    رهی معیری                       غزل هستی چه باشد؟ آشفته خوابی          نقش فریبی، موج سرابی نخل محبت، پژمرده هستی چه باشد..                                    رهی معیری                       غزل


هستی چه باشد؟ آشفته خوابی        
 نقش فریبی، موج سرابی

نخل محبت، پژمرده شد، کو؟         
فیض نسیمی، اشک سحابی

در بحر هستی، ما چون حبابیم     
 جز یک نفس نیست، عمر حبابی

از هجر و وصلم، حاصل همین بود   
 یا انتظاری، یا اضطرابی

ما از نگاهت مستیم ور نه
کیفیتی نیست،  در هر شرابی

از داغ حسرت حرفی چه گوید؟
نا کامیابی،  با کامیابی

دیدم رهی را، می رفت و می گفت
هستی چه باشد، آشفته خوابی

]]>
شب که سازد غم آغوش تو بی تاب مرا 2016-03-30T19:30:00+01:00 2016-03-30T19:30:00+01:00 tag:http://sherhaye-farsi.mihanblog.com/post/569 مهدی شرقیان شب که سازد غم آغوش تو بی تاب مرا           غنی کشمیری           غزل شب که سازد غم آغوش تو بی تاب مراگر بود فرش ز مخمل،نبرد خواب مرا تا زبان چون قلم از کام نیاید بیرونیک دم این چرخ سیه کاسه نداد آب مرا سوی مسجد ندهد نفس بدم راه هنوزگرچه از بار گنه ساخت چو محراب مرا آب تیغت چو گذر در دل مجروح کندبخیه چون موج شود، زخم چو گرداب مرا دهر،نا امن چنان گشته که چون مردم چشمتا در خانه نبندم ، نبرد شب که سازد غم آغوش تو بی تاب مرا           غنی کشمیری           غزل

شب که سازد غم آغوش تو بی تاب مرا
گر بود فرش ز مخمل،نبرد خواب مرا

تا زبان چون قلم از کام نیاید بیرون
یک دم این چرخ سیه کاسه نداد آب مرا

سوی مسجد ندهد نفس بدم راه هنوز
گرچه از بار گنه ساخت چو محراب مرا

آب تیغت چو گذر در دل مجروح کند
بخیه چون موج شود، زخم چو گرداب مرا

دهر،نا امن چنان گشته که چون مردم چشم
تا در خانه نبندم ، نبرد خواب مرا

]]>
شکوه ندارم که دل قرار ندارد 2016-03-09T20:30:00+01:00 2016-03-09T20:30:00+01:00 tag:http://sherhaye-farsi.mihanblog.com/post/568 مهدی شرقیان قرار              عماد خراسانی              غزل شکوه ندارم که دل قرار نداردبِه که بسوزد دلی که یار ندارد عشق نه عشق است گر بلا و غمش نیستمی نه که شور و شر و خمار ندارد حیرتم آید که در زمانه چه‌داردآن‌که به کف طرّه‌ی نگار ندارد بی‌رخت اردیبهشت،زشت بُود زشتهر که ندارد گلی،بهـار ندارد دیده‌ام آن زلف بیقرار و از آن شببی سر زلفت دلم قرار ندارد گرمی بزمم ز آه سوختگا قرار              عماد خراسانی              غزل

شکوه ندارم که دل قرار ندارد
بِه که بسوزد دلی که یار ندارد

عشق نه عشق است گر بلا و غمش نیست
می نه که شور و شر و خمار ندارد

حیرتم آید که در زمانه چه‌دارد
آن‌که به کف طرّه‌ی نگار ندارد

بی‌رخت اردیبهشت،زشت بُود زشت
هر که ندارد گلی،بهـار ندارد

دیده‌ام آن زلف بیقرار و از آن شب
بی سر زلفت دلم قرار ندارد

گرمی بزمم ز آه سوختگان است
خام در این بارگاه،بار ندارد

آنچه دلم شکوه دارد از سرِ زلفت
هیچ کس از جور روزگار ندارد

چشم عماد است و طاق ابروی جانان
نیست غم ار طاق زرنگار ندارد

]]>
هنوز عشق تو امید بخش جان من است 2015-12-17T20:30:00+01:00 2015-12-17T20:30:00+01:00 tag:http://sherhaye-farsi.mihanblog.com/post/567 مهدی شرقیان هم آشیان                         هوشنگ ابتهاج(سایه)               غزل  هنوز عشق تو امید بخش جان من استخوشا غمی که ازو شادی جهان من است  چه شکر گویمت ای هستی یگانه ی عشقکه سوز سینه یخورشید در زبان من است  اگر چه فرصت عمرم ز دست رفت بیا  که همچنان به رهت چشم خون فشان من است  نمی ر هم آشیان                         هوشنگ ابتهاج(سایه)               غزل


 هنوز عشق تو امید بخش جان من است
خوشا غمی که ازو شادی جهان من است

 چه شکر گویمت ای هستی یگانه ی عشق
که سوز سینه یخورشید در زبان من است

 اگر چه فرصت عمرم ز دست رفت بیا
 که همچنان به رهت چشم خون فشان من است

 نمی رود ز سرم این خیال خون آلود
 که داس حادثه در قصد ارغوان من است

 بیا بیا که درین ظلمت دروغ و ریا
 فروغ روی تو آرایش روان من است

حکایت غم دیرین به عشق گفتم ، گفت
 هنوز این همه آغاز داستان من است

 بدین نشان که تویی ای دل نشسته به خون
 بمان که تیر امان تو در کمان من است

 اگر ز ورطه بترسی چه طرف خواهی بست
ز طرفه ها که درین بحر بی کران من است

 زمان به دست پریشانی اش نخواهد داد 
 دلی که در گرو حسن جاودان من است

 به شادی غزل سایه نوش و بخشش عشق
 که مرغ خوش سخن غم هم آشیان من است
]]>
تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم 2015-12-11T20:30:00+01:00 2015-12-11T20:30:00+01:00 tag:http://sherhaye-farsi.mihanblog.com/post/566 مهدی شرقیان تو همچو صبحی و من..                                        حافظ                            غزلوزن : مفاعلن فعلاتن مفاعلن فع لن تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرمتبسمی ک تو همچو صبحی و من..                                        حافظ                            غزل
وزن : مفاعلن فعلاتن مفاعلن فع لن

تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم
تبسمی کن و جان بین که چون همی‌سپرم

چنین که در دل من داغ زلف سرکش توست
بنفشه زار شود تربتم چو درگذرم

بر آستان مرادت گشاده‌ام در چشم
که یک نظر فکنی خود فکندی از نظرم

چه شکر گویمت ای خیل غم عفاک الله
که روز بی‌کسی آخر نمی‌روی ز سرم

غلام مردم چشمم که با سیاه دلی
هزار قطره ببارد چو درد دل شمرم

به هر نظر بت ما جلوه می‌کند لیکن
کس این کرشمه نبیند که من همی‌نگرم

به خاک حافظ اگر یار بگذرد چون باد
ز شوق در دل آن تنگنا کفن بدرم

]]>
به سینه می زندم سر، دلی که کرده هوایت 2015-11-04T20:30:00+01:00 2015-11-04T20:30:00+01:00 tag:http://sherhaye-farsi.mihanblog.com/post/565 مهدی شرقیان به سینه می زندم سر...                  حسین منزوی               غزلوزن عروضی : مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن به سینه می زندم سر، دلی که کرده هوایتدلــی کــــه کرده هـوای کرشمه‌های صدایت نه یوسفم، نه سیاوش، به نفس کشتن و پرهیزکـــه آورد دلــــــم ای دوست! تاب وسوسه‌هایت تو را ز جرگــــه‌ی انبوه خاطرات قدیمیبرون کشیده‌ام و دل نهاده‌ام به ص به سینه می زندم سر...                  حسین منزوی               غزل
وزن عروضی : مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن

به سینه می زندم سر، دلی که کرده هوایت
دلــی کــــه کرده هـوای کرشمه‌های صدایت

نه یوسفم، نه سیاوش، به نفس کشتن و پرهیز
کـــه آورد دلــــــم ای دوست! تاب وسوسه‌هایت

تو را ز جرگــــه‌ی انبوه خاطرات قدیمی
برون کشیده‌ام و دل نهاده‌ام به صفایت

تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست
نمی‌کنــــم اگـــر ای دوست، سهل و زود ، رهایت

گره بـــــه کار من افتاده است از غم غربت
کجاست چابکی دست‌های عقده‌گشایت؟

به کبر شعر مَبینم کــه تکیه داده به افلاک
به خاکساری دل بین که سر نهاده به پایت

"دلم گرفته برایت" زبان ساده‌ی عشق است
سلیس و ساده بگویم: دلــــــم گرفته برایت !

]]>
قدری بخند ، سایه ی غم از فضا بگیر 2015-10-28T20:30:00+01:00 2015-10-28T20:30:00+01:00 tag:http://sherhaye-farsi.mihanblog.com/post/563 مهدی شرقیان شرم                 یاسر شاهد خطیبی                غزل وزن عروضی: مفعول فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن قدری بخند ، سایه ی غم از فضا بگیراین شرم را رها کن و دست مرا بگیر نامحرمم ؛ قبول گناهش به پای من اندازه ی دو بوسه امان از خدا بگیر آغوش از تب هیجان پر بکن ، و بعداز پشت سر بیا و مرا بی هوا بگیر دست خودت که نیست ، به هر شیوه دلبریسر تا به پای عشوه ی خو شرم                 یاسر شاهد خطیبی                غزل
وزن عروضی: مفعول فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن

قدری بخند ، سایه ی غم از فضا بگیر
این شرم را رها کن و دست مرا بگیر

نامحرمم ؛ قبول گناهش به پای من
اندازه ی دو بوسه امان از خدا بگیر

آغوش از تب هیجان پر بکن ، و بعد
از پشت سر بیا و مرا بی هوا بگیر

دست خودت که نیست ، به هر شیوه دلبری
سر تا به پای عشوه ی خود را طلا بگیر

بی تو تمام دلخوشی ام شعر مانده است
این هم تمام دار و ندارم...بیا بگیر

]]>
چتر ها در شرشر دلگیر باران می رود بالا 2015-10-27T20:30:00+01:00 2015-10-27T20:30:00+01:00 tag:http://sherhaye-farsi.mihanblog.com/post/564 مهدی شرقیان می رود بالا                    حسین جنتی                 غزل وزن عروضی : فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فع(؟) چتر ها در شرشر دلگیر باران می رود بالافکر من آرام از طول خیابان می رود بالا من تماشا می کنم غمگین و با حسرت خیابان را یک نفر در جان من مست و غزل خوان می رود بالا گشته ام میدان به میدان شهر را هر گوشه درد می رود بالا                    حسین جنتی                 غزل
وزن عروضی : فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فع(؟)

چتر ها در شرشر دلگیر باران می رود بالا
فکر من آرام از طول خیابان می رود بالا

من تماشا می کنم غمگین و با حسرت خیابان را
یک نفر در جان من مست و غزل خوان می رود بالا

گشته ام میدان به میدان شهر را هر گوشه دردی هست
ارتفاع دردها از پیچ شمیران می رود بالا

خواجه در رویای خود از پای بست خانه می گوید
ناگهان صدها ترک از نقش ایوان می رود بالا

درد من هر چند درد خانه و پوشاک ارزان نیست
با بهای سکه در بازار تهران می رود بالا

گاه شب ها بعد کار سخت و ارزان خواب می بینم
پول خان با چکمه اش از دوش دهقان می رود بالا

جوجه های اعتقادم را کجا پنهان کنم ، وقتی
شک شبیه گربه از دیوار ایمان می رود بالا

فکر من آرام از طول خیابان می رود پایین
یک نفر در جان من اما غزل خوان می رود بالا

]]>
شمشیر ستم در کف پائیز ببینید 2015-10-06T20:30:00+01:00 2015-10-06T20:30:00+01:00 tag:http://sherhaye-farsi.mihanblog.com/post/562 مهدی شرقیان باز هم پاییز                                محمد قهرمان                    غزلوزن عروضی : مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن شمشیر ستم در کف پائیز ببینیداین برق بلاگستر ِخونریز ببینید دیدید بسی جامه ی گلبفتِ بهارانپیــراهنِ عـــریانی پائیز ببی

باز هم پاییز                                محمد قهرمان                    غزل
وزن عروضی : مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن


شمشیر ستم در کف پائیز ببینید
این برق بلاگستر ِخونریز ببینید

دیدید بسی جامه ی گلبفتِ بهاران
پیــراهنِ عـــریانی پائیز ببینید

یک خنده نکرد از تَهِ دل ، گل به تمامی
کوتاهی ِاین عمر ِغم انگیز ببینید

هر برگْ ز مجموعه ی گل ، کاغذِ بادی ست
بی برگی ِاین باغ ِطرب خیز ببینید

آتشکده دیدید چمن را ، ز گل ِسرخ
خاموشی ِآتشکده را نیز ببینید

افزوده شود سرکشی ِشعله ز دامن
از بادِ خزان ، آتش ِگل تیز ببینید

یک نغمه ی تر در نفس زبادِ سحرنیست
خاموشی ِاین چنگِ دلاویز ببینید

نابودی و مرگ است سراسررو ِاین باغ
ویرانگــری ِلشــــکر ِچنگیز ببینید

پامال نگردد به فسون ، خون ِشهیدان
آن غوطه به خون خوردن ِپرویز ببینید

]]>
گرچه زهرم دوست دارم بر لبانت باده باشم 2015-09-21T20:30:00+01:00 2015-09-21T20:30:00+01:00 tag:http://sherhaye-farsi.mihanblog.com/post/561 مهدی شرقیان باده                    جاوید سیفی                   غزل گرچه زهرم دوست دارم بر لبانت باده باشمدوست دارم در پی تو از نفس افتاده باشم کفش هایت را بکن می خواهم از پایت ببوسمگرچه مقصد نیستم بگذار خاک جاده باشم دامنت را پهن کردم، چند رکعت از تو گفتممی رود هوش از سرم وقتی سر سجاده باشم دزدکی بوسیدمت وجدانم آ باده                    جاوید سیفی                   غزل

گرچه زهرم دوست دارم بر لبانت باده باشم
دوست دارم در پی تو از نفس افتاده باشم

کفش هایت را بکن می خواهم از پایت ببوسم
گرچه مقصد نیستم بگذار خاک جاده باشم

دامنت را پهن کردم، چند رکعت از تو گفتم
می رود هوش از سرم وقتی سر سجاده باشم

دزدکی بوسیدمت وجدانم آرامش ندارد
بوسه ای دیگر بده تا آنچه بردم داده باشم

زندگانی پیچ و خم های زیادی دارد اما
یاد من باشد همیشه صاف باشم ساده باشم

بی خبر رفتی ولی هر وقت می خواهی بیایی
لااقل یک روز پیش از آن بگو؛ آماده باشم

]]>
من آن نیم که دل از مهر دوست بردارم 2015-09-06T19:30:00+01:00 2015-09-06T19:30:00+01:00 tag:http://sherhaye-farsi.mihanblog.com/post/560 مهدی شرقیان من آن نیم...                                             سعدی                         غزل من آن نیم که دل از مهر دوست بردارمو گر ز کینه دشمن به جان رسد من آن نیم...                                             سعدی                         غزل


من آن نیم که دل از مهر دوست بردارم
و گر ز کینه دشمن به جان رسد کارم

نه روی رفتنم از خاک آستانه دوست
نه احتمال نشستن نه پای رفتارم

کجا روم که دلم پای بند مهر کسیست
سفر کنید رفیقان که من گرفتارم

نه او به چشم ارادت نظر به جانب ما
نمی‌کند که من از ضعف ناپدیدارم

اگر هزار تعنت کنی و طعنه زنی
من این طریق محبت ز دست نگذارم

مرا به منظر خوبان اگر نباشد میل
درست شد به حقیقت که نقش دیوارم

در آن قضیه که با ما به صلح باشد دوست
اگر جهان همه دشمن شود چه غم دارم

به عشق روی تو اقرار می‌کند سعدی
همه جهان به درآیند گو به انکارم

کجا توانمت انکار دوستی کردن
که آب دیده گواهی دهد به اقرارم

]]>
در جام سرم شراب انداخته اند 2015-08-29T19:30:00+01:00 2015-08-29T19:30:00+01:00 tag:http://sherhaye-farsi.mihanblog.com/post/559 مهدی شرقیان در جام سرم شراب انداخته اند                                            جلیل صفر بیگی                     رباعی در جام سرم شراب انداخته اندیک گوشه مرا خراب انداخته اند من در بلمــ در جام سرم شراب انداخته اند                                            جلیل صفر بیگی                     رباعی


در جام سرم شراب انداخته اند
یک گوشه مرا خراب انداخته اند

من در بلمــی در وسط اقیانوس
پاروی مــــــرا در آب انداخته اند

]]>
جان منست او هی مزنیدش 2015-08-23T19:30:00+01:00 2015-08-23T19:30:00+01:00 tag:http://sherhaye-farsi.mihanblog.com/post/558 مهدی شرقیان جان منست او هی مزنیدش                    مولوی                           غزلجان منست او هی مزنیدشآن منست او هی مبریدشآب منست او نان منست اومثل ندارد باغ امیدشباغ و جنانش آب روانشسرخی سیبش سبزی بیدشمتصلست او معتدلست اوشمع دلست او پیش کشیدشهر که ز غوغا وز سر سوداسر کشد این جا سر ببریدشهر که ز صهبا آرد صفراکاسه سکبا پیش نهیدشعام بیاید خاص کنیدشخام بیاید هم بپزیدشنک شه هادی زان سوی وادی جان منست او هی مزنیدش                    مولوی                           غزل
جان منست او هی مزنیدش
آن منست او هی مبریدش

آب منست او نان منست او
مثل ندارد باغ امیدش

باغ و جنانش آب روانش
سرخی سیبش سبزی بیدش

متصلست او معتدلست او
شمع دلست او پیش کشیدش

هر که ز غوغا وز سر سودا
سر کشد این جا سر ببریدش

هر که ز صهبا آرد صفرا
کاسه سکبا پیش نهیدش

عام بیاید خاص کنیدش
خام بیاید هم بپزیدش

نک شه هادی زان سوی وادی
جانب شادی داد نویدش

داد زکاتی آب حیاتی
شاخ نباتی تا به مزیدش

باده چو خورد او خامش کرد او
زحمت برد او تا طلبیدش
]]>