شعر های فارسی http://sherhaye-farsi.mihanblog.com 2020-07-10T05:17:58+01:00 text/html 2016-06-17T19:30:00+01:00 sherhaye-farsi.mihanblog.com مهدی شرقیان تا‌ سحر ای‌ شمع‌ بر با‌لین‌ من‌ http://sherhaye-farsi.mihanblog.com/post/572 <DIV class=xxpost><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif> <DIV class=xxpost> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>تا‌ سحر ای‌ شمع‌ بر با‌لین‌ من‌<BR>امشب‌ از بهرخدا بیدار با‌ش‌<BR>سا‌یه‌ غم‌ نا‌گها‌ن‌ بردل‌ نشست‌<BR>رحم‌ کن‌ امشب‌ مرا غمخوار با‌ش‌</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>کا‌م‌ امیدم‌ بخون‌ آغشته‌ شد<BR>تیرها‌ی‌ غم‌ چنا‌ن‌ بر دل‌ نشست‌<BR>کا‌ندر این‌ دریا‌ی‌ مست‌ زندگی‌<BR>کشتی‌ امید من‌ بر گل‌ نشست‌</FONT></P> <P align=center><BR><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>آه‌! ای‌ یا‌ران‌ به فریا‌دم‌ رسید<BR>ورنه‌ امشب‌ مرگ‌ بفریا‌دم‌ رسد<BR>ترسم آن شیرین‌تر از جانم ز راه<BR>ورنه‌ امشب‌ مرگ‌ بفریا‌دم‌ رسد</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>گریه و فریاد بس کن شمع من<BR>بر دل ریشم، نمک دیگر مپاش<BR>قصّه ی بی تابی دل پیش من<BR>بیش ازین دیگر مگو خاموش باش</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>جز توام‌ ای‌ مونس‌ شب‌ها‌ی‌ تا‌ر<BR>در جها‌ن‌ دیگر مرا یا‌ری‌ نما‌ند<BR>زآن همه‌ یا‌ران‌ بجز دیدار مرگ‌<BR>با‌ کسی‌، امید دیداری‌ نما‌ند</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>همدم‌ من‌ ، مونس‌ من‌، شمع‌ من‌<BR>جز تواَم‌ دراین‌ جها‌ن‌ غمخوار کو؟<BR>واندرین‌ صحرای‌ وحشت‌ زای مرگ‌<BR>وای‌ بر من،‌ وای‌ بر من،‌ یا‌ر کو؟</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>اندر این‌ زندان‌، من‌ امشب‌، شمع‌ من‌<BR>دست‌ خواهم‌ شستن‌ ازاین‌ زندگی‌<BR>تا‌ که‌ فردا همچو شیران‌ بشکنند<BR>ملتم‌ زنجیرها‌ی‌ بندگی‌<BR>دکتر علی شریعتی<BR>**29 خرداد سالروز درگذشت دکتر علی شریعتی**</FONT></P></DIV></FONT></DIV> text/html 2016-05-04T19:30:00+01:00 sherhaye-farsi.mihanblog.com مهدی شرقیان شراب تلخ بیاور که وقت شیدایی است http://sherhaye-farsi.mihanblog.com/post/571 <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>شراب تلخ..&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فاضل نظری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; غزل </FONT> <DIV align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif> <HR> </FONT></DIV> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>شراب تلخ بیاور که وقت شیدایی ست!<BR>که آنچه در سر من نیست ، ترس رسوایی ست!</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>چه غم که خلق به حُسن تو عیب میگیرند؟<BR>همیشه زخم زبان خون بهای زیبایی ست!</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>اگر خیال تماشاست در سرت بشتاب!<BR>که آبشارم و افتادنم تماشایی ست...!</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>شباهت تو و من هرچه بود ثابت کرد<BR>که فصل مشترک عشق و عقل تنهایی ست!</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>کنون اگرچه کویرم هنوز در سر من<BR>صدای پر زدن مرغ های دریایی ست<BR></FONT></P> text/html 2016-04-29T19:30:00+01:00 sherhaye-farsi.mihanblog.com مهدی شرقیان هستی چه باشد؟ آشفته خوابی http://sherhaye-farsi.mihanblog.com/post/570 <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>هستی چه باشد..&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رهی معیری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; غزل </FONT></P><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif> <DIV align=center> <HR> </FONT></DIV> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>هستی چه باشد؟ آشفته خوابی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;نقش فریبی، موج سرابی</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>نخل محبت، پژمرده شد، کو؟&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>فیض نسیمی، اشک سحابی</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>در بحر هستی، ما چون حبابیم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;جز یک نفس نیست، عمر حبابی</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>از هجر و وصلم، حاصل همین بود&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;یا انتظاری، یا اضطرابی</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>ما از نگاهت مستیم ور نه<BR>کیفیتی نیست،&nbsp; در هر شرابی</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>از داغ حسرت حرفی چه گوید؟<BR>نا کامیابی،&nbsp; با کامیابی</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>دیدم رهی را، می رفت و می گفت<BR>هستی چه باشد، آشفته خوابی</FONT></P> text/html 2016-03-30T19:30:00+01:00 sherhaye-farsi.mihanblog.com مهدی شرقیان شب که سازد غم آغوش تو بی تاب مرا http://sherhaye-farsi.mihanblog.com/post/569 <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>شب که سازد غم آغوش تو بی تاب مرا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; غنی کشمیری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; غزل</FONT> <HR> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>شب که سازد غم آغوش تو بی تاب مرا<BR>گر بود فرش ز مخمل،نبرد خواب مرا</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>تا زبان چون قلم از کام نیاید بیرون<BR>یک دم این چرخ سیه کاسه نداد آب مرا</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>سوی مسجد ندهد نفس بدم راه هنوز<BR>گرچه از بار گنه ساخت چو محراب مرا</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>آب تیغت چو گذر در دل مجروح کند<BR>بخیه چون موج شود، زخم چو گرداب مرا</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>دهر،نا امن چنان گشته که چون مردم چشم<BR>تا در خانه نبندم ، نبرد خواب مرا</FONT></P> text/html 2016-03-09T20:30:00+01:00 sherhaye-farsi.mihanblog.com مهدی شرقیان شکوه ندارم که دل قرار ندارد http://sherhaye-farsi.mihanblog.com/post/568 <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>قرار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عماد خراسانی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; غزل <HR> <BR>شکوه ندارم که دل قرار ندارد<BR>بِه که بسوزد دلی که یار ندارد</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>عشق نه عشق است گر بلا و غمش نیست<BR>می نه که شور و شر و خمار ندارد</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>حیرتم آید که در زمانه چه‌دارد<BR>آن‌که به کف طرّه‌ی نگار ندارد</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>بی‌رخت اردیبهشت،زشت بُود زشت<BR>هر که ندارد گلی،بهـار ندارد</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>دیده‌ام آن زلف بیقرار و از آن شب<BR>بی سر زلفت دلم قرار ندارد</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>گرمی بزمم ز آه سوختگان است<BR>خام در این بارگاه،بار ندارد</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>آنچه دلم شکوه دارد از سرِ زلفت<BR>هیچ کس از جور روزگار ندارد</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>چشم عماد است و طاق ابروی جانان<BR>نیست غم ار طاق زرنگار ندارد<BR><BR></FONT></P> text/html 2015-12-17T20:30:00+01:00 sherhaye-farsi.mihanblog.com مهدی شرقیان هنوز عشق تو امید بخش جان من است http://sherhaye-farsi.mihanblog.com/post/567 <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>هم آشیان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هوشنگ ابتهاج(سایه)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; غزل </FONT></P><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif> <DIV align=center> <HR> </FONT><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;هنوز عشق تو امید بخش جان من است<BR>خوشا غمی که ازو شادی جهان من است <BR><BR>&nbsp;چه شکر گویمت ای هستی یگانه ی عشق<BR>که سوز سینه یخورشید در زبان من است<BR> <BR>&nbsp;اگر چه فرصت عمرم ز دست رفت بیا <BR>&nbsp;که همچنان به رهت چشم خون فشان من است <BR><BR>&nbsp;نمی رود ز سرم این خیال خون آلود <BR>&nbsp;که داس حادثه در قصد ارغوان من است <BR><BR>&nbsp;بیا بیا که درین ظلمت دروغ و ریا <BR>&nbsp;فروغ روی تو آرایش روان من است <BR><BR>حکایت غم دیرین به عشق گفتم ، گفت <BR>&nbsp;هنوز این همه آغاز داستان من است <BR><BR>&nbsp;بدین نشان که تویی ای دل نشسته به خون <BR>&nbsp;بمان که تیر امان تو در کمان من است <BR><BR>&nbsp;اگر ز ورطه بترسی چه طرف خواهی بست<BR>ز طرفه ها که درین بحر بی کران من است <BR><BR>&nbsp;زمان به دست پریشانی اش نخواهد داد&nbsp;<BR>&nbsp;دلی که در گرو حسن جاودان من است <BR><BR>&nbsp;به شادی غزل سایه نوش و بخشش عشق <BR>&nbsp;که مرغ خوش سخن غم هم آشیان من است </FONT></DIV> text/html 2015-12-11T20:30:00+01:00 sherhaye-farsi.mihanblog.com مهدی شرقیان تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم http://sherhaye-farsi.mihanblog.com/post/566 <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>تو همچو صبحی و من..&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حافظ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; غزل<BR><FONT color=#ff0000>وزن : مفاعلن فعلاتن مفاعلن فع لن <HR> </FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#000000 size=3 face=Arial>تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم<BR>تبسمی کن و جان بین که چون همی‌سپرم</FONT></P> <P align=center><FONT color=#000000 size=3 face=Arial>چنین که در دل من داغ زلف سرکش توست<BR>بنفشه زار شود تربتم چو درگذرم</FONT></P> <P align=center><FONT color=#000000 size=3 face=Arial>بر آستان مرادت گشاده‌ام در چشم<BR>که یک نظر فکنی خود فکندی از نظرم</FONT></P> <P align=center><FONT color=#000000 size=3 face=Arial>چه شکر گویمت ای خیل غم عفاک الله<BR>که روز بی‌کسی آخر نمی‌روی ز سرم</FONT></P> <P align=center><FONT color=#000000 size=3 face=Arial>غلام مردم چشمم که با سیاه دلی<BR>هزار قطره ببارد چو درد دل شمرم</FONT></P> <P align=center><FONT color=#000000 size=3 face=Arial>به هر نظر بت ما جلوه می‌کند لیکن<BR>کس این کرشمه نبیند که من همی‌نگرم</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=3 face=Arial><FONT color=#000000>به خاک حافظ اگر یار بگذرد چون باد</FONT><BR><FONT color=#000000>ز شوق در دل آن تنگنا کفن بدرم</FONT><BR></P></FONT> text/html 2015-11-04T20:30:00+01:00 sherhaye-farsi.mihanblog.com مهدی شرقیان به سینه می زندم سر، دلی که کرده هوایت http://sherhaye-farsi.mihanblog.com/post/565 <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>به سینه می زندم سر...&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حسین منزوی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; غزل<BR><FONT color=#ff0000>وزن عروضی : مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن </FONT></FONT><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif> <HR> </P> <P align=center></FONT><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>به سینه می زندم سر، دلی که کرده هوایت<BR>دلــی کــــه کرده هـوای کرشمه‌های صدایت</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>نه یوسفم، نه سیاوش، به نفس کشتن و پرهیز<BR>کـــه آورد دلــــــم ای دوست! تاب وسوسه‌هایت</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>تو را ز جرگــــه‌ی انبوه خاطرات قدیمی<BR>برون کشیده‌ام و دل نهاده‌ام به صفایت</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست<BR>نمی‌کنــــم اگـــر ای دوست، سهل و زود ، رهایت</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>گره بـــــه کار من افتاده است از غم غربت<BR>کجاست چابکی دست‌های عقده‌گشایت؟</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>به کبر شعر مَبینم کــه تکیه داده به افلاک<BR>به خاکساری دل بین که سر نهاده به پایت</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>"دلم گرفته برایت" زبان ساده‌ی عشق است<BR>سلیس و ساده بگویم: دلــــــم گرفته برایت !</FONT></P> text/html 2015-10-28T20:30:00+01:00 sherhaye-farsi.mihanblog.com مهدی شرقیان قدری بخند ، سایه ی غم از فضا بگیر http://sherhaye-farsi.mihanblog.com/post/563 <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>شرم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یاسر شاهد خطیبی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; غزل <BR><FONT color=#ff0000>وزن عروضی: مفعول فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن</FONT></FONT> <DIV align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif> <HR> </FONT></DIV> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>قدری بخند ، سایه ی غم از فضا بگیر<BR>این شرم را رها کن و دست مرا بگیر</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>نامحرمم ؛ قبول گناهش به پای من <BR>اندازه ی دو بوسه امان از خدا بگیر</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>آغوش از تب هیجان پر بکن ، و بعد<BR>از پشت سر بیا و مرا بی هوا بگیر</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>دست خودت که نیست ، به هر شیوه دلبری<BR>سر تا به پای عشوه ی خود را طلا بگیر</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>بی تو تمام دلخوشی ام شعر مانده است<BR>این هم تمام دار و ندارم...بیا بگیر</FONT></P> text/html 2015-10-27T20:30:00+01:00 sherhaye-farsi.mihanblog.com مهدی شرقیان چتر ها در شرشر دلگیر باران می رود بالا http://sherhaye-farsi.mihanblog.com/post/564 <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>می رود بالا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حسین جنتی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; غزل <BR><FONT color=#ff0000>وزن عروضی : فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فع(؟)</FONT></FONT> <DIV align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif> <HR> </FONT></DIV> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>چتر ها در شرشر دلگیر باران می رود بالا<BR>فکر من آرام از طول خیابان می رود بالا</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>من تماشا می کنم غمگین و با حسرت خیابان را <BR>یک نفر در جان من مست و غزل خوان می رود بالا</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>گشته ام میدان به میدان شهر را هر گوشه دردی هست <BR>ارتفاع دردها از پیچ شمیران می رود بالا </FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>خواجه در رویای خود از پای بست خانه می گوید <BR>ناگهان صدها ترک از نقش ایوان می رود بالا</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>درد من هر چند درد خانه و پوشاک ارزان نیست <BR>با بهای سکه در بازار تهران می رود بالا </FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>گاه شب ها بعد کار سخت و ارزان خواب می بینم <BR>پول خان با چکمه اش از دوش دهقان می رود بالا</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>جوجه های اعتقادم را کجا پنهان کنم ، وقتی <BR>شک شبیه گربه از دیوار ایمان می رود بالا </FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>فکر من آرام از طول خیابان می رود پایین <BR>یک نفر در جان من اما غزل خوان می رود بالا</FONT></P> text/html 2015-10-06T20:30:00+01:00 sherhaye-farsi.mihanblog.com مهدی شرقیان شمشیر ستم در کف پائیز ببینید http://sherhaye-farsi.mihanblog.com/post/562 <FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>باز هم پاییز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محمد قهرمان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; غزل<BR><FONT color=#ff6666>وزن عروضی : مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن <HR> <P align=center></FONT></FONT></P> <P></P> <P align=center><FONT color=#000000 size=3 face=Arial>شمشیر ستم در کف پائیز ببینید<BR>این برق بلاگستر ِخونریز ببینید</FONT></P> <P align=center><FONT color=#000000 size=3 face=Arial>دیدید بسی جامه ی گلبفتِ بهاران<BR>پیــراهنِ عـــریانی پائیز ببینید</FONT></P> <P align=center><FONT color=#000000 size=3 face=Arial>یک خنده نکرد از تَهِ دل ، گل به تمامی<BR>کوتاهی ِاین عمر ِغم انگیز ببینید</FONT></P> <P align=center><FONT color=#000000 size=3 face=Arial>هر برگْ ز مجموعه ی گل ، کاغذِ بادی ست<BR>بی برگی ِاین باغ ِطرب خیز ببینید</FONT></P> <P align=center><FONT color=#000000 size=3 face=Arial>آتشکده دیدید چمن را ، ز گل ِسرخ<BR>خاموشی ِآتشکده را نیز ببینید</FONT></P> <P align=center><FONT color=#000000 size=3 face=Arial>افزوده شود سرکشی ِشعله ز دامن<BR>از بادِ خزان ، آتش ِگل تیز ببینید</FONT></P> <P align=center><FONT color=#000000 size=3 face=Arial>یک نغمه ی تر در نفس زبادِ سحرنیست<BR>خاموشی ِاین چنگِ دلاویز ببینید</FONT></P> <P align=center><FONT color=#000000 size=3 face=Arial>نابودی و مرگ است سراسررو ِاین باغ<BR>ویرانگــری ِلشــــکر ِچنگیز ببینید</FONT></P> <P align=center><FONT color=#000000 size=3 face=Arial>پامال نگردد به فسون ، خون ِشهیدان<BR>آن غوطه به خون خوردن ِپرویز ببینید</FONT></P></FONT> text/html 2015-09-21T20:30:00+01:00 sherhaye-farsi.mihanblog.com مهدی شرقیان گرچه زهرم دوست دارم بر لبانت باده باشم http://sherhaye-farsi.mihanblog.com/post/561 <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>باده&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جاوید سیفی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; غزل <HR> </FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-SIZE: small">گرچه زهرم دوست دارم بر لبانت باده باشم</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: small">دوست دارم در پی تو از نفس افتاده باشم</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-SIZE: small">کفش هایت را بکن می خواهم از پایت ببوسم</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: small">گرچه مقصد نیستم بگذار خاک جاده باشم</SPAN></FONT></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center" class=text_exposed_show> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-SIZE: small">دامنت را پهن کردم، چند رکعت از تو گفتم</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: small">می رود هوش از سرم وقتی سر سجاده باشم</SPAN></FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-SIZE: small">دزدکی بوسیدمت وجدانم آرامش ندارد</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: small">بوسه ای دیگر بده تا آنچه بردم داده باشم</SPAN></FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-SIZE: small">زندگانی پیچ و خم های زیادی دارد اما</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: small">یاد من باشد همیشه صاف باشم ساده باشم</SPAN></FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-SIZE: small">بی خبر رفتی ولی هر وقت می خواهی بیایی</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: small">لااقل یک روز پیش از آن بگو؛ آماده باشم</SPAN></FONT></P></DIV> text/html 2015-09-06T19:30:00+01:00 sherhaye-farsi.mihanblog.com مهدی شرقیان من آن نیم که دل از مهر دوست بردارم http://sherhaye-farsi.mihanblog.com/post/560 <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>من آن نیم...&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سعدی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; غزل </FONT></P><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif> <DIV align=center> <HR> </DIV></FONT> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>من آن نیم که دل از مهر دوست بردارم<BR>و گر ز کینه دشمن به جان رسد کارم </FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>نه روی رفتنم از خاک آستانه دوست<BR>نه احتمال نشستن نه پای رفتارم</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>کجا روم که دلم پای بند مهر کسیست<BR>سفر کنید رفیقان که من گرفتارم</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>نه او به چشم ارادت نظر به جانب ما<BR>نمی‌کند که من از ضعف ناپدیدارم</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>اگر هزار تعنت کنی و طعنه زنی<BR>من این طریق محبت ز دست نگذارم</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>مرا به منظر خوبان اگر نباشد میل<BR>درست شد به حقیقت که نقش دیوارم</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>در آن قضیه که با ما به صلح باشد دوست<BR>اگر جهان همه دشمن شود چه غم دارم</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>به عشق روی تو اقرار می‌کند سعدی<BR>همه جهان به درآیند گو به انکارم</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>کجا توانمت انکار دوستی کردن<BR>که آب دیده گواهی دهد به اقرارم</FONT></P> text/html 2015-08-29T19:30:00+01:00 sherhaye-farsi.mihanblog.com مهدی شرقیان در جام سرم شراب انداخته اند http://sherhaye-farsi.mihanblog.com/post/559 <P><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>در جام سرم شراب انداخته اند&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جلیل صفر بیگی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رباعی </FONT></P><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif> <HR> <P align=center></FONT><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>در جام سرم شراب انداخته اند<BR>یک گوشه مرا خراب انداخته اند</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>من در بلمــی در وسط اقیانوس<BR>پاروی مــــــرا در آب انداخته اند</FONT></P> text/html 2015-08-23T19:30:00+01:00 sherhaye-farsi.mihanblog.com مهدی شرقیان جان منست او هی مزنیدش http://sherhaye-farsi.mihanblog.com/post/558 <div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">جان منست او هی مزنیدش &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; مولوی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; غزل</font></div><hr align="center"><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">جان منست او هی مزنیدش</font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">آن منست او هی مبریدش</font><br><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">آب منست او نان منست او</font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">مثل ندارد باغ امیدش</font><br><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">باغ و جنانش آب روانش</font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">سرخی سیبش سبزی بیدش</font><br><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">متصلست او معتدلست او</font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">شمع دلست او پیش کشیدش</font><br><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">هر که ز غوغا وز سر سودا</font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">سر کشد این جا سر ببریدش</font><br><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">هر که ز صهبا آرد صفرا</font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">کاسه سکبا پیش نهیدش</font><br><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">عام بیاید خاص کنیدش</font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">خام بیاید هم بپزیدش</font><br><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">نک شه هادی زان سوی وادی</font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">جانب شادی داد نویدش</font><br><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">داد زکاتی آب حیاتی</font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">شاخ نباتی تا به مزیدش</font><br><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">باده چو خورد او خامش کرد او</font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">زحمت برد او تا طلبیدش </font></div>